• Home
  • Eφτά
  • Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΦΤΑ

(ΕΦΤΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

===================

Στον Πειραιά σήμερα, ημέρα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου του έτους 2015, οι:

            1) Δημήτριος ΖΑΡΙΦΗΣ του Αποστόλου και της Μπηλιώς, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1973, κάτοικος Πειραιώς (οδός Ζέας αριθμός 5), κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ-090784 του Τ.Α. Πειραιά, με ΑΦΜ 059607664 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά,

            2) Ελευθερία ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του Ανδρέα και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1981, κάτοικος Πειραιώς (οδός Πραξιτέλους αριθμός 219), κάτοχος του ΑΔΤ Σ-281294 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 115743655 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

            3) Μαργαρίτα ΒΕΡΓΟΥ του Αναστασίου και της Χριστίνας, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1979, κάτοικος Πειραιώς (οδός Πραξιτέλους αριθμός 186), κάτοχος του ΑΔΤ Ρ-562029 του Τ.Α. Β΄ Πειραιά με ΑΦΜ 068504648 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά,

            4) Γεώργιος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1971, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής (οδός Μονής Σουμελά αριθμός 12, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ-706805 του Τ.Α. Κερατσινίου, με ΑΦΜ 046487685 …1-3οδός ττικής (οδός Αφαίας καιε11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά και

            5) Δημήτριος ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ του Ευθυμίου και της Ορθοδοξίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1981, κάτοικος Νίκαιας Αττικής (οδός Διστόμου αριθμός 13-15, κάτοχος του ΑΔΤ Σ-536944 του Τ.Α. Νίκαιας, με ΑΦΜ 102818459 …1-3οδός ττικής (οδός Αφαίας καιε22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222της Δ.Ο.Υ. Κερκύρας,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΦΤΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΦΤΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής.

2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.  

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα έχουν ως επίκεντρο άσκησης ιδίως την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, των περιχώρων αυτού και των νησιών του Αργοσαρωνικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις περισσότερο υποβαθμισμένες γειτονιές του Πειραιά και των προαστίων του, όπου οι κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές ανισότητες εμφανίζονται οξύτερες :  

            α) η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας με τη διοργάνωση ιδίως πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων,

            β) η οργάνωση και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την προώθηση της δια βίου μάθησης,

            γ) η δημιουργία και λειτουργία δημοτικού ανοικτού πανεπιστημίου,

            δ) η κατασκευή και στελέχωση εκπαιδευτικής μονάδος για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, την καλλιέργεια κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, την εκμάθηση τεχνών, ξένων γλωσσών κ.λπ., η οποία θα μπορεί να προβαίνει σε πάσης φύσεως συνοδευτικές υποστηρικτικές ενέργειες, όπως π.χ. στην οργάνωση και λειτουργία γραφείου ευρέσεως εργασίας, για την προώθηση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης

            ε) η ανάπτυξη, διοίκηση και εκμετάλλευση θεραπευτικών κέντρων,

            στ) η ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με την υγεία (π.χ. ευεξία, παχυσαρκία κλπ),

            ζ) η ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που επεξεργάζονται και λειτουργούν σχολικές επιτροπές,

            η) η ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που υλοποιούν αθλητικά σωματεία,

            θ) η ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που αφορούν Παιδικούς σταθμούς,

            ι) η με οποιαδήποτε μορφή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,

            ια) η ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση σε οιαδήποτε μορφή (Α΄& Β΄ βαθμού, Δήμοι, Περιφέρειες)

            Ειδικότερα και ενδεικτικά μπορεί:

- Να αναλαμβάνει και να εκτελεί με το κατάλληλο προσωπικό τη διδασκαλία σε ενήλικες, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες, παντός είδους αθλήματος, ήτοι ενδεικτικά, ατομικού, ομαδικού, κλασικού στίβου, υγρού στίβου, ενόργανης, ρυθμικής, αεροβικής, σουηδικής ή άλλης γυμναστικής, πιλάτες, γιόγκα, πολεμικών τεχνών, ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ.

- Να αναλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων, σχετικών με τα ανωτέρω αθλήματα.

- Να παρέχει στους ανωτέρω οργανισμούς υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως π.χ. να αναλαμβάνει και να εκτελεί με το κατάλληλο προσωπικό όλα τα στάδια της αποκομιδής των απορριμμάτων, της επεξεργασίας τους, της εναπόθεσή τους και της ανακύκλωσής τους.

- Να ανακυκλώνει πάσης φύσεως υλικά, όπως μεταλλεύματα, γυαλί, πλαστικό, συνθετικά και φυσικά έλαια, είδη ένδυσης καθώς και ο,τιδήποτε άλλο δύναται να ανακυκλωθεί ή θα δύναται να ανακυκλωθεί στο μέλλον.

- Να αναλαμβάνει και να εκτελεί με το κατάλληλο προσωπικό την καθαριότητα, δρόμων, κτιρίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και να εξυπηρετεί της πάσης φύσεως ανάγκες καθαριότητας των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

- Με στόχο την προώθησή τοπικών παραδοσιακών εδεσμάτων και γλυκών της εκάστοτε περιοχής να οργανώνει και να λειτουργεί με το κατάλληλο προσωπικό κυλικεία, αναψυκτήρια και εστιατόρια εντός εγκαταστάσεων των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται, όπως ενδεικτικώς σε σχολεία, θεραπευτήρια, δημοτικές επιχειρήσεις, δημαρχεία κ.λπ. τα οποία θα προσφέρουν τα τοπικά παραδοσιακά γλυκά και εδέσματα.

- Με στόχο την προώθηση και την εμπέδωση της μεσογειακής διατροφής και της στηριγμένης σε αυτήν ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, να παρέχει υπηρεσίες εστίασης (catering) επί τη βάση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων εμπίπτοντα στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα και τη μεσογειακή διατροφή, στο προσωπικό των ΟΤΑ και σε οιονδήποτε τρίτο φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεργαζόμενο με αυτούς, καθώς και σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις οι οποίες διενεργούνται για λογαριασμό των ΟΤΑ.

- Να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής για την επίτευξη των σκοπών της συλλογικότητας με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό στους συνεργαζόμενους φορείς, συνάπτοντας με αυτούς συμβάσεις συμβουλευτικής (consulting).

- Να αναλαμβάνει τη διδασκαλία και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σχετικών με όλες τις τέχνες, ειδικότερα δε και ενδεικτικά θέατρο, ζωγραφική, κεραμική, φωτογραφία, αγιογραφία, μουσική/τραγούδι (όργανα, χορωδίες κλπ), χορό (μοντέρνο, παραδοσιακό, μπαλέτο κλπ), κινηματογράφο (σκηνοθεσία, παραγωγή, τεχνικές), τόσο ως προς την εκμάθηση επί μέρους δραστηριότητας, όσο και ως προς την παρουσίαση αυτών και της ιστορίας, πορείας και εξελίξεως τους, σε ενήλικες, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες.  

- Να διενεργεί τη διδασκαλία προς τμήματα προσώπων, διδασκαλία σε ατομικές συνεδρίες, διδασκαλία μέσω του διαδικτύου, συγγραφή, έκδοση και δημοσίευση άρθρων, παρατηρήσεων, οδηγιών και πάσης παροχής συμβουλευτικής φύσεως προς τα ανωτέρω αντικείμενα της αθλήσεως και των καλών τεχνών, αλλά και συνδεόμενα με αυτή θέματα, ως ενδεικτικά αναφέρεται, πχ ο κατάλληλος εξοπλισμός και τεχνοτροπία για κάθε δραστηριότητα.

- Να αναλαμβάνει τη διδασκαλία, των ανωτέρω δραστηριοτήτων στα μέλη αθλητικών και καλλιτεχνικών τμημάτων, διαφόρων δράσεων, σε οποιονδήποτε φορέα Δημόσιο ή Ιδιωτικό, τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, Περιφέρειες, Δήμους, Κοινότητες, Ιδιωτικά Ιδρύματα, ή άλλες εταιρείες, με οιαδήποτε μορφή συνεργασίας και παροχής υπηρεσίας.

- Να οργανώνει και να επιβλέπει εκδηλώσεις και δραστηριότητες, που έχουν ενταχθεί στη λειτουργία των εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών, των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται.

- Να εφαρμόζει και να υλοποιεί προγράμματα, όπως αυτά έχουν καταρτισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού και α) την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή μελλοντικά άλλον Δημόσιο αρμόδιο φορέα για την άθληση, β) τη Διεύθυνση Αθλητισμού, εκάστου εκ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με τα οποία θα συνεργάζεται και γ) την αρμόδια Υπηρεσία Πολιτισμού, εκάστου εκ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με τα οποία θα συνεργάζεται.

- Να αναλαμβάνει την προώθηση των σκοπών της συλλογικότητας μέσα από διαφημιστικές εκστρατείες και την οργάνωση γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων.

- Να διοργανώνει πάσης φύσεως εκδηλώσεις (πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, φιλανθρωπικές, αθλητικές κ.α.)για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, στις οποίες μπορεί να φιλοξενούνται δραστηριότητες συνεργαζόμενων φορέων, όπως ενδεικτικά διαλέξεις, παρουσιάσεις, φιλοξενούμενες εκδηλώσεις κ.λπ.  

- Να συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα, φυσικά, ενώσεις προσώπων, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ, ή εταιρείες, με οιοδήποτε τρόπο, ακόμη και με την ίδρυση και συμμετοχή σε άλλη μορφή εταιρείας, διώκουσας ομοίους ή παρεμφερείς και παραπλήσιους σκοπούς.

- Να προσλαμβάνει υπαλλήλους και προσωπικό, προκειμένου να υποστηρίξει τις αναληφθείσες συνεργασίες και ειδικότερα, την υποστήριξη εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, εκάστου εκ των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με τα οποία θα συνεργάζεται.

- Να αναλαμβάνει, εκπονεί και ολοκληρώνει για την ίδια ή για λογαριασμό τρίτου Ευρωπαϊκά Προγράμματα σχετικά με τους ανωτέρω σκοπούς, στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό, με αντίστοιχη αξιοποίηση αυτών.

- Για την προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και την προβολή κλασσικών παγκοσμίως αναγνωρισμένων κινηματογραφικών ταινιών υψηλής πολιτισμικής και καλλιτεχνικής ποιότητος να αναλαμβάνει τη λειτουργία θερινών και χειμερινών κινηματογράφων οι οποίοι θα προβάλλουν τα ανωτέρω είδη κινηματογράφου,

            ιβ) η ουσιαστική συνεργασία με άλλες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, εταιρείες, σωματεία, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικές ομάδες, φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς κλπ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πληροφόρησης, καθώς και για αμοιβαία συνδρομή και υποστήριξη σε διάφορα προγράμματα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ή άλλες δραστηριότητες και την εγγραφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης σε Δευτεροβάθμια Όργανα,

            ιγ) η σύναψη συμβάσεων χορηγίας ή άλλου είδους συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μη εξαιρουμένων των εμπορικών επιχειρήσεων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της συλλογικότητας, ως εξειδικεύονται επί του παρόντος, την υλική, τεχνική ή διαφημιστική προώθησή τους και την οικονομική χρηματοδότησή τους,

ιδ) η έκδοση περιοδικού ή άλλων εντύπων για την ενημέρωση των μελών του και άλλων παρεμφερών νομικών προσώπων, επαγγελματικών και επιστημονικών ομάδων, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, και γενικά όλων των ατόμων και οργανώσεων όλου του κοινωνικού χώρου, όπου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες οι οποίες προάγουν τους στόχους της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης,

ιε) η επιστημονική ενημέρωση του κοινού και των Αρμοδίων Αρχών, με κάθε τρόπο, όπως με εισηγήσεις, παρεμβάσεις, παραστάσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στις Δικαστικές, Διοικητικές, και άλλες Δημόσιες Αρχές, με σκοπό την προώθηση των στόχων της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης,

            ιστ) η συμμετοχή των ομάδων της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης σε ειδικά προγράμματα, φιλικούς αγώνες και τουρνουά, σε τοπικές, περιφερειακές, πανελλήνιες και διεθνείς εκδηλώσεις, στις επίσημες διοργανώσεις των αντίστοιχων κατά κλάδο άθλησης, αθλητικών ενώσεων και Ομοσπονδιών,

            ιζ) η διοργάνωση αθλητικών τουρνουά και άλλων συναντήσεων,

            ιη) η διοργάνωση εκδηλώσεων με κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο (π.χ. εκθέσεων, διαλέξεων, εκδρομών, κ.λπ.),

            ιθ) η χρησιμοποίηση για τις παραπάνω εκδηλώσεις των δημόσιων και δημοτικών χώρων άθλησης, γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, των διαφόρων δήμων όσων και λοιπών περιοχών,

            κ) η δημιουργία δικών του αθλητικών εγκαταστάσεων ή και η επιδίωξη της παραχώρησης από τους δήμους των δημοτικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες άθλησης των μελών του,

            κα) η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με άλλες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ομοσπονδίες, αθλητικές αρχές και άλλους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

            κβ) η παραγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία, μεταποίηση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων,

            κγ) η από κοινού οργάνωση της παραγωγής και διάθεση των ανωτέρω προϊόντων,

            κδ) η παροχή στα μέλη του ή προς τρίτους παραγωγούς τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων τεχνικής ή οργανωτικής βοήθειας για την αύξηση ή βελτίωση της παραγωγής τους,

            κε) η προμήθεια αγαθών για την κάλυψη επαγγελματικών, βιοτικών και άλλων αναγκών των μελών του ή τρίτων παραγωγών τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων,

            κστ) η μεταποίηση, χειροτεχνικές κατασκευές και διάθεση των προϊόντων των μελών του,

            κζ) η συνεχής δραστηριοποίηση στη διάσωση των πάσης φύσεως παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων με την εκπαίδευση του κοινού και των μελών του, την παροχή συνεχούς βοήθειας σε αυτούς και την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων,

            κη) η αγορά αγροτικών – αστικών εκτάσεων και διαίρεση σε τεμάχια για την υλοποίηση των σκοπών της παρούσης ΚοινΣΕπ και για τη διευκόλυνση των μελών της στο έργο τους,

            κθ) η με κάθε τρόπο προώθηση των σκοπών της συλλογικότητας όπως ενδεικτικώς με τη δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας, ραδιοφωνικού σταθμού κ.λπ.,

            λ) η εγκατάσταση εκθεσιακών περιπτέρων σε δημόσιους χώρους και εκθέσεις για την προώθηση και διαφήμιση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, τεχνών ή επαγγελμάτων στο κοινό.

3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,

γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,

δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται εικοσαετής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ

1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν :

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.

β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4019/2011, όπως ισχύει σήμερα.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.4019/2011 δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε αυτούς.

3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει τον ίδιο σκοπό και εδρεύει στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της.

2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.

3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.  

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους.

2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το ν. 4019/2011, όπως ισχύει, και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.

3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.

β)Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.

2. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.

3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή, καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4019/2011 περί διανομής των κερδών.

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α’96).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:

1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων.

2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.

3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.

4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε εκατό ευρώ (100€).

2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώρηση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.

3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι 100 ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.

5. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία είναι υποχρεωτική, εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Διοικούσας Επιτροπής σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή μέλος νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο.

7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.

γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.

ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.

3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλέσει η Διοικούσα Επιτροπή ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συνεταιρισμού.

3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.

4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού.

2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού (εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 2 μέλη).

3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7) (η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός της Κοιν.Σ.Επ. το επιτρέπει).

4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής και την τροποποίηση του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.

3. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων '' δια βοής''.

2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.

3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα στης παραγράφου 4 του άρθρου 14 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στους νόμους 4019/2011 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετήςκαι μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Ταμία και Έφορο.

4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το τρίτο έτος από την εκλογή της προηγουμένης.

2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.

3.Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.

4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται τέσσερα τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ

1.Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Έκθεση Διαχείρισης, τα οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

2.Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα κέρδητου Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό 35%διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος και το υπόλοιπο 60% διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

3.Αν προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι

συνέταιροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1.Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Τα βιβλία της παραγράφου 1 θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των πέντε.

γ)Λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του ν.4019/2011 οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή του Συνεταιρισμού στο οικείο Μητρώο.

δ) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση   η παράταση της διάρκειάς του.

ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου14 του παρόντος.

στ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας. Η εκκαθάριση διενεργείται από τη Διοικούσα Επιτροπή ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο, από δύο εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, ο Συνεταιρισμός αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 ΚΠολΔ. Με το πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο δε διανέμεται, αλλά διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

2. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 17 του παρόντος, η οποία στη συνέχεια καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

3. Στην περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για το λόγο που αναφέρεται στην παραγρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου 29 του παρόντος, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει την αναβίωση του Συνεταιρισμού.

4. Στην περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διάθεση του υπολοίπου στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο ν. 4019/2011, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.1667/1986, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους:

1) Δημήτριο ΖΑΡΙΦΗ του Αποστόλου και της Μπηλιώς, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1973, κάτοικο Πειραιώς (οδός Ζέας αριθμός 5), κάτοχο του ΑΔΤ ΑΕ-090784 του Τ.Α. Πειραιά, με ΑΦΜ 059607664 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά,

            2) Ελευθερία ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του Ανδρέα και της Ιωάννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1981, κάτοικο Πειραιώς (οδός Πραξιτέλους αριθμός 219), κάτοχο του ΑΔΤ Σ-281294 του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 115743655 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

            3) Μαργαρίτα ΒΕΡΓΟΥ του Αναστασίου και της Χριστίνας, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1979, κάτοικο Πειραιώς (οδός Πραξιτέλους αριθμός 186), κάτοχο του ΑΔΤ Ρ-562029 του Τ.Α. Β΄ Πειραιά με ΑΦΜ 068504648 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά,

            4) Γεώργιος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1971, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής (οδός Μονής Σουμελά αριθμός 12, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ-706805 του Τ.Α. Κερατσινίου, με ΑΦΜ 046487685 …1-3οδός ττικής (οδός Αφαίας καιε2424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά και

            5) Δημήτριος ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ του Ευθυμίου και της Ορθοδοξίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1981, κάτοικο Νίκαιας Αττικής (οδός Διστόμου αριθμός 13-15, κάτοχο του ΑΔΤ Σ-536944 του Τ.Α. Νίκαιας, με ΑΦΜ 102818459 …1-3οδός ττικής (οδός Αφαίας καιε2525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525της Δ.Ο.Υ. Κερκύρας,

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.

Η θητεία της ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της προσωρινής βεβαίωσης εγγραφής.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Δαλάκο του Χρόνη, κάτοικο Αθηνών (οδός Κοδριγκτώνος αριθμός 18), κάτοχο του ΑΔΤ Τ-092138/20-9-1999 του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, να υποβάλει το παρόν καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την έγκρισή του.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1) Δημήτριος ΖΑΡΙΦΗΣ ...............

2) Ελευθερία ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ...............

3) Μαργαρίτα ΒΕΡΓΟΥ ...............

4) Γεώργιος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ...............

5) Δημήτριος ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ...............


              

Copyright © 2017 http://koinsep-efta.gr

[Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Η "ἑΦτά" είναι μία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού]